Hakkımızda

Tarihçe

Mimari Restorasyon Kültür Varlıklarını Koruma Derneği olarak, ülkemizdeki korunması gerekli taşınır-taşınmaz kültür varlıklarımızın gelecek nesillere aktarımı için;

  • Bilimsel çalışmalara ve işbirliklerine öncülük etmek,
  • Ülkemizdeki kültür varlıklarımızın korunması sorunları ve farkındalığın arttırılması için faaliyet ve etkinlikler yapmak,

adına danışman kurulu hocalarımızın önderliğinde, Mimarlık, Restorasyon öğrencileri ve değerli hocalarımızın kurucu birlikteliğinde 2009 yılında kurulduk.

Amaç

Kültür ve Tabiat Varlıklarımızın medeniyet beşiği ülkemizdeki bilinirliliği ve korunmalarını sağlamak üzere, gerekli işbirliği ve yatırımları gerçekleştirebilmek; bu konuda faaliyet gösteren Sivil Toplum Kuruluşları, Üniversiteler, Yerel Yönetimler, Özel ve Kamu Kurumları arasındaki bilimsel işbirliklerini teşvik etmek üzere çalışmalarda bulunmak; tarihi çevremizin ve taşınır-taşınmaz kültür varlıklarımızın korunmasını sağlayarak toplumumuzun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak, bulunulacak faaliyetlerden kaynak yaratmak ve bunun akılcı kullanımını sağlayarak mevcut kültür varlıklarımızın korunmasını, yurtdışına kaçırılan kültürel değerlerimizin ülkemize dönmelerini amaçlamak ana ilkemizdir.

Vizyonumuz

Kültür ve Tabiat varlıklarımızın, mimari mirasımızın korunması faaliyetlerinde ve ilgili sorunları üzerinde ulusal ve uluslararası alanda çözümler sunan öncü ve en etkin sivil toplum kuruluşu olmak.

Misyonumuz

Kültürel varlıklarımızın ve mimari mirasımızın gelecek nesillerimize bir belge niteliğinde aktarılması yolunda, bilimsel metodlara dayalı çalışmalarda ve uygulamalarda bulunmak, ülke bazında milli kültür politikalarının ve koruma kültürünün geliştirilmesi bağlamında ulusal ve uluslararası kurum, kuruluş ve kişilerle işbirlikteliği içinde çözümler üretmek, bununla ilgili yurt içi ve yurt dışı bilgi akışını sağlayarak etkin, sürekli ve belirgin bir biçimde kamuoyu oluşturmaktır.

Stratejik Hedefler

Uzun vadede, Türkiye’nin kültür varlıklarını ve mimari mirasını, doğal ve tarihsel, kültürel, estetik ve belgesel değerlerini korumak ve bu değerlerin geçmişle gelecek arasındaki kültürel devamlılığını sağlamak adına ulusal ve uluslararası projelere öncülük etmek,
– Bu devamlılığın gerçekleşmesi adına, gelecek beş yıl içinde mevcut planlanan projelerimiz için gerekli organizasyonu kurmak, ilgili kuruluş ve kişilerin bu amaç doğrultusunda fikir ve çalışma koordinasyonunu sağlamak, gerekli doküman ve envanter çalışmalarını yapmak, etüd ve projeler hazırlamak veya hazırlatmak, gerekli uygulamaları yapmak veya yaptırmak, korunacak yapıtların çevreleriyle uygunluğu oranında yaşama imkanlarını sağlamak,
– Orta ve uzun vadede ülkemizdeki korunması gerekli kültür varlıklarını ve tarihi çevreleri örnek bilimsel çalışma programı içerisinde ele almak, amaca uygun tüm bu faaliyetleri kolaylaştıracak kamuoyu oluşturma, kültürel eğitim çalışmaları ve ilgili yayınları yapmak, eğitimli personel (Ara Eleman) yetişmesini sağlamak, bütün bu hedeflere varmak için yapılacak işlemlerin yöntemini tespit etmek ve bu yöntemleri uygulamak veya uygulatmak,
– Her daim, dünün, bugünün ve yarının kültürel değerlerini beraber yaşatabilmek ve bunun çözümlerini üretebilecek ulusal ve uluslararası alanda stratejik iş birlikteliklerini gerçekleştirmektir.